Hur fungerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Man ansöker om tillståndet hos kommunen där man är folkbokförd. 


Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger:

  • Rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
  • Rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
  • Rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
  • Rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas.

Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun. Om kund är osäker på vad som gäller kan man antingen läsa på kommunens hemsida eller kontakta kommunen direkt.

Fick du svar på din fråga?